HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 58

JPEG (Deze pagina), 671.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

lr
lj,

l
gl
l - 56 --
lx
l'
den oud soldaat goed verdedigd worden, met bezetting van
de positie aan den Helder en overigens door het mobiele
leger, zich bewegende langs een spoorweg, evenwijdig met
de kust tot den Helder toe.
De Zuiderzee en de Wadden behooren verdedigd te wor-
jl den door eene gewapende ilotillc. Aldaar meester te blgven,
wordt van het grootste gewigt geacht, om, gelijk hiervoor 3
reeds gezegd is, langs dien weg met troepen van het mo- ,
biele leger den vijand te beletten, de noordoostelijke pro-
vinciën te bezetten.
l Het stelsel, hier in hoofdtrekken voorgesteld, beantwoord l
T geheel aan zijn beginsel; de linie van Utrecht, lietmiddenpunt _
. der magt met eene exentrieke kraehtsnitoefening. Zal het
l. echter volkomen kunnen werken, dan moet het mobiele leger,
j waarvan alles gevorderd wordt, overal, op elk punt met den
i _ ‘ _ .
jg meesten spoed kunnen komen, uitgaande van het midden- j
‘i . . .
unt. Hiervoor moeten twee middelen dienstbaar gemaakt
all ¤
j worden: 1". eene stoomscheepsmagt en 2°. de spoorwegen. `
Eene stoomseheepsmagt is daarbij eene gewi-gtige rol op-
gedragen. Gelijk wij zagen, moet zij liet troepen-vervoer
· vcrrigtende en beschermende, in de verdediging der Zeeuw- l
E, sche stroomen, der Zuiderzee, der VVadden en der hoofd-
,· rivieren voorzien. lïanneer zoodanige sclieepsmagt niet be-
ïg staat, is het van groot gewigt te achten, dat daarvoor ge- ‘
» .. . .
j zorgd worde. Zij moet met alleen de snelle beweging van
l troe en bevorderen maar ook o zich zelf een krachtig
j P = ¤
verdedigingsmiddel opleveren. Voor de rivieren zal een bij-
'? . . .
gl zonder soort van schepen met geringen diepgang noodig
l zijn. Indien het hiervoren omschreven wensehelijk laag water
jïi profil der rivieren verbeterd werd, zou dat ook in dit op-
k
l . . . •
jg zigt voor ’s lands verdediging eene groote verzekering ge-
gl
ll
l
l