HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 57

JPEG (Deze pagina), 640.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.. 5, _.
betrokken landstreken, voor derzelver drooghouding in gc-
Q wouc tijden geen nut kunnen doeu tot opmaling van wa-
ter, dewijl die landstreken er geene behoefte aan hebben,
alleen zouden zij kunnen strekken, om het schoone denk-
­ beeld van het landhuishoudkundig congres, de overstrooming
der landen met vet rivierwater aldaar uitvoerlijk te maken *).
{ De verdediging der zuidelijke grens, wordt door den oud
soldaat voorgesteld, te moeten geschieden op haren regter
flank door afsluiting der Schelde, van de Maas en het Ha-
ringvliet met de bewapening der daartoe strekkende werken
en met de verdediging van de Keete en het Mastgat, door
daarstelling en bewapening van drie aarden redouten; maar
hoofdzakelijk zou de verdediging dezer positie zijne kracht
moeten ontvangen, met een gedeelte van het mobiel leger,
door eene gewapende flotille van stoomschepen aldaar snel
beweeglijk te maken; welke ilotille en troepen in dringend
gevaar in de Utrechtsche linie kunnen terug trekken, om
die te versterken. De zuidelijke lijn van Geertruidenberg
tot bij St. Andries, is krachtig door hare waterverdediging,
de inundatic en daarachter de rivieren. Van St. Andries
tot de oostelijke grens, moet hoofdzakelijk de verdediging
van de Waal den vijand stuiten, waarin ook weder het mo-
V biele leger met snelle vervoermiddelen moet voorzien.
{ De kusten, uitmakende de westelijke en noordwestelijke
grenzen van Nederland, kunnen volgens de voorstelling van
*) Dc polder de Lijmers, waarvan de inundatie voor de IJsselbc­
scherxning noodig is, en die groote behoefte heeft aan een stoomge­
maal, zou door middel van een liiervoren bedoeld dubbel werkend
stoomwerktuig aan de Lathumsehe sluis geïimndeerd kunnen worden.
Indien het rijk daarin den polder behulpzaam is, worden beider be-
langen bevorderd.
'