HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 56

JPEG (Deze pagina), 659.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

t
it
je --, -...
C=
ti
noodzakelijkheid wil v<·rlaten, het daarstellen van vier hoofd- V
forten met een kanaal door ()ver­Betuwe in de rigting van l
Arnhem op Nijmegen, voorzien met sluizen, om een water-
weg te vormen tusschen Nederrijn en Waal en met een
keerdam ter ophouding van het water; in te laten door
CCHG te lll2.l{Gll Slll`lS Zlïtll llClS bOVCllGlIldC (lêï BCtll\’C, welke
keerdam verdedigd zou moeten worden met drie tusschen-
forten. De verdediging der positie vereiseht 2200 man met het
noodige geschut, ponton-trein en 3 of ZL stoombooten. Vïan-
neer bij die positie een stoomwerktnig als hiervoren bedoeld
[lElllgGWCll(;l WC1'd, ZOU HIGH GBDigC fO1`liCIl BH lJl`OCPGll l{l1TlI1GH
llllISP2)TCll, (~lO()I d€L€1I`lTlCd€ CGHG ilIlHll(l€llLiO l«CIl OOSliCll VEHI dCIl
i voorbedoelden keerdann te bewerken, welke inundatie zonder l i
M zoodanig stoemwerktuig, alleen door het inlaten van water
j aan het boveneinde der Betuwe, wegens de hooge ligging
der gronden, waarschijnlijk niet dan bij hooge rivierstand
jjj te verkrijgen zou zijn. Op die wijze zou men slechts drie
lt hoofdforten noodig hebben, als een aan den kop van den
Nederrijn en Waal, een aan dien van den lllssel, alsmede
een tegenover Nijmegen op den regter-W`aal-oever, tot dek-
king van het stoomwerktuig, dat aldaar zou moeten gesteld
worden. l)e keerdain zou door inundatie voor den vijand
ongenaakbaar zaijn, Wilde inen Nijmegen als vesting be- _
honden, dit zou men gedeeltelijk door een tegen den vijand l
gedekt stoomwerktnig kunnen verrigten, door inundatie van
den Ooypolder en van den Buitenwaard. Men zou door
eerstbedoelde kunstmatige innndatie, de positie van Over-
Betuwe waarschijnlijk sterker maken, dan die van het ont-
werp van den oud soldaat en 1000 man troepen minder
noodig hebben. i
De hier bedoelde stoomwerktuigen zonden in de daarbij
tv
*1
;= ‘
ii
‘ l
il i
il z