HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 55

JPEG (Deze pagina), 656.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

il
1
.... 5:3 ...
ne11 te kun11e11 oppompen. Wanneer de inundatiën beheerscht
l worden door zoodanige stoomwerktuigen, zij11 zij van niets
meer afhankelijk. Ook in den strengsten wi11ter bGllOl1(lCl1
i zij dan hun vermogen, welligt nog ill toenemende mate,
daar zij telkens afwisselende hoogte standen der inundatiën
kunnende te weeg brengen, zoogcnaamd bo1n­ijs kunnen
{ doen vormen, waaronder het water niet 1neer bevriest e11
dat voor ee11 overtogt des vijands over de met watergan-
gen doorsneden terreinen stellig veel gevaarlijker is, da.11
een zigtbaar drassig land.
2 Met het voorschreven reduit tot basis, strekt het stelsel,
o1n de oostelijke grens des lands te verdedigen door het
mobiele leger, met gebruikmaking van tijdelijke verschan-
l singen en zich bewegende achter den IJssel, die aa11 zijne
i voorzijde grootendeels gedekt wordt door inundatiën. In
de noord-oostelijke provinciën Friesland, Groningen en
{ Drenthe (dit ligt in het stelsel) kan 1nen meester blijven
door hetzelfde mobiele leger, dat zich over de Zuiderzee,
wanneer deze niet in de magt des vijands is, naar alle
’ punten buiten het oog des vijands kan verplaatsen. De ver-
dediging der oostelijke grens op die wijze in zij11 geheel
sterk, schijnt een zwak punt te hebben, namelijk dat der
uiteenvloeijing van de hoofdrivieren, de kop van den Ne-
i derrijn en Waal en die van den Nederrijn 611 Llssel, welk
{ punt door permcmente werken beschermd moet worden.
i De positie in Over-Betuwe, omschreven door den vroeger
j aangehaalden deskundige (oud soldaat) scl1ijnt als het ware de
j sleutel te moeten worden der zuid­oostelijkela11dsve1·dediging.
j De oud soldaat stelt voor ter verdediging dier positie,
zonder iets aan te wenden tot bevestiging der vesting Nij-
j megen, die hij wegens hare lcostbaarheid e11 niet volkstrekte
[
l
P
V
{ ,