HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 54

JPEG (Deze pagina), 670.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

a
i
li

j ­~ 52 ­­
;>
een betrekkelijk groot getal der geoefende troepen als mobiel
leger beschikbaar te stellen, ten einde den vijand op zoo F
vele punten des rijks als waartoe de gelegenheid gunstig is
tegen te gaan.
De Utrechtsche linie met hare inundatiën wordt gezegd
zoo sterk te zijn, dat zij alleen, bij een uiterst strengen
winter, gepaard met een zamenloop van ongelukkige omstan- {
digheden, bezwijken kan.
De strenge vorst is dus, krijgskundig gesproken, de eenige
j magt die de inundatiën van hun vermogen als toegangbe­
[ letsel beroovende, het reduit van Nederland in handen van 2
den vijand kan leveren. Hoe zonderling is het, dat men
, er nog niet aan gedacht schijnt te hebben door kunstmid·
delen dien eenig gunstigen kans aan den vijand te ontne­ j
_‘ men; en daarmede tevens het stelsel van kunstmatige inun­
j; datiën, de eigendommelijke verdediging van Nederland, te
volmaken! Die kunstmiddelen zijn echter niet ver te zoe- E
li ken. De polders die aan de militaire inundatie onderhevig
zijn, hebben doorgaans behoefte aan middelen tot opmaling
van water om zich droog te honden. Dit doen zij thans i
i met weinige uitzondering door behulp van windmolens; doch
de ervaring loert, dat het gebruik der stoomkracht daarvoor
,~ veel gunstiger is, waardoor langzamerhand de aanwending
der stoomkracht thans reeds veld winnende, ingeval van l
kraehtdadige ondersteuning waarschijnlijk spoedig algemeen
zou worden. Deze omstandigheid kan 1nen aanwenden, om 0
daar waar de gunstige werking der inundatiën van zekere j
hoogte standen des waters, dat men moet inlaten, afhankelijk j
j is, de stichting van stooinwerktuigen te bevorderen en deze
jj door eene sluisinrigting geschikt te maken, om het water
even goed van binnen naar buiten, als van huilen naar bin- j
A l
i
‘ V
,7
al l