HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 53

JPEG (Deze pagina), 605.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

i
4
i
l
c
..... fjl _.
t zonde redenering waarop het gegrond is, ook bij den leek
l zich gunstig doet kennen.
llet beginsel naar 011ze opvatting daarvan is:
Dat Nederland wegens zijne, in verhouding tot andere
staten, geringe krachten, zicl1 met weinig militaire niagt te-
gen veel grootere magt nioetende kunnen verdedigen, die
verdediging zich moet gronden op de exentrieke kraehts­
j uitoefening, die den verdediger altijd boven den aanvaller
teu dienste staat, geholpen door de natuurlijlce gesteldheid
des lands, wegens de doorsnedenheid zijner gronden, zijne
rivieren, en zijne vatbaarheid voor kunstmatige inundatiön.
Het stelsel, dat op dit beginsel gebouwd wordt, staat in
een volmaakt verband met de omstandiglieid, dat het Ne-
derlandsche leger altijd het uitbreken van eenen oorlog
voor een groot gedeelte uit ongeoefende troepen (schutterij)
is zamengesteld.
Dat stelsel is in hoofdtrekken het navolgende:
Dat de linie van Utrecht de basis der verdediging
moet uitmaken als reduit van Nederland, daar achter lege-
rendei de hoofdmagt des legers; welke linie vatbaar zijnde
om met een klein getal, gedeeltelijk slechts half geoefende
troepen verdedigd te kunnen worden, aanleiding geeft, om
De linie van `Ctreeht, l)CSi2LT¤ll<lU uit de linie van ,1oogenaa1nde
dijkposten door overstroomingen, kanalen, rivieren. plassen, enz. ge-
dekt, van Muiden langs de Vecht naar Utrecht (Ill langs de Vaart en
Diefdijk naar de zainenvloeijing van Maas en Waal, wordt aan den
regterflank beveiligd door zeearmen en vindt aan den linlrerliank haar
steun aan de Zuiderzee. Hare rug is tegen een aanval van de zee-
zijde, met een klein getal troepen, dat zich snel bewegen kan, gemak-
kelijk te verdedigen, wegens de doorsnedenlieid der gronden aehter
de duinen, die den vijand niets dan een do·>lh«¤f` tu>=<<·ïu·11l:ui<i en wu­
ter zou aanbieden.
i- i'