HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 52

JPEG (Deze pagina), 621.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

il :
ill :
Fl l
l l
iz
- 50 --

Ten einde het stel van hoofdlijnen te volmaken, is er
nog behoefte aan eene lijn, die den noordclijken hoek van l
Holland aan Amsterdam en verder aan het centraalpunt ver-
bindt, bij gevolg:
Eene lijn van Amsterdam naar het Nieuwe Diep.
Het is echter niet genoeg, dat een stelsel van spoorwe-
gen alleen in de vereischten van den handel voorziet, het
moet mede aan de overige vereischten dienstbaar of onder-
i worpen gemaakt worden, tot welker behandeling alsnu wordt
t overgegaan.
t.
ig VOLMAKING van Har Mimrarim vmnnnureinessrnrsnn.
y Het oude spreekwoord, dat zoo eigenaardig uitdrukt, dat
ll niemand zich in beoordeelingen op een hem geheel vreemd
grondgebied mag wagen, staat ons bij de behandeling van
dit onderwerp levendig voor den geest, zijne waarsehuwende
stem verheiïende tegen het treden buiten de perken van al-
2 gemeene beschouwingen, binnen welke het ieder gegeven is
C zich te bewegen. Hieraan gehoor gevende, zullen wij trach-
ten die waarschuwing, zooveel met het oogmerk dezes ge­
,‘ sohrifts bestaanbaar is, in aeht te nemen.
Zonder te treden in eene beschouwing over het veelvul-
dig beweerd nadeel van het behoud van enkele vestingen,
,3 die gezegd worden in geen gunstig verband te staan met het
stelsel van verdediging, dat aan Nederland de meeste kracht
kan geven, wordt hier in algemeene bewoordingen het denk-
beeld overgenomen, dat gelegen is in het verdedigingsstelsel
van Nederland, voorgesteld door een als der zake kundig
erkend sr·in·i_iv<·r (de oud soldaat); welk stelsel door de ge-
l
ii
l
,;
il