HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 50

JPEG (Deze pagina), 662.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

I I
i
N
l
t t
tl .__ jg ..
gesteld, is het volstrekt noodzakelijk ook de Hollandsche
spoorweg aan de groote zeehaven aan te sluiten en deze
laatste daa.rdoor tevens in gemeenschap te stellen met Zuid-
l; Holland. Hierdoor zou er door middel dier zeehaven eene
li aansluiting plaats vinden van de Hollandsche en Rhijn-
spoorwegen, die sedert lang dringend gevorderd wordt.
l Waaraaii het toegeschreven moet worden, dat die aanslui-
l tingen op beide eindpunten van den Hollandsehen spoorweg
niet tot stand komen, is niet anders te verklaren, dan als
te ontspruiten uit kortzigtige eigenhelangzucht, waaraan het
l algemeen verkeer wordt opgeofferd. Voor den handel zijn
die aansluitingen van genoegzaam gewigt, dat zij de tus-
schenkomst der Regering vorderen, wanneer de spoorweg-
maatschappijen niet uit een oogpunt van welbegrepen eigen
voo1·deel dezelve tot stand brengen. Het behoeft niet gezegd
_ te worden, dat voor Rotterdam, om met de groote zcehaven
zoo veel mogelijk gelijk te blijven, de behoefte bestaat voor
het leggen der spoorstaven aldaar tot aan de losplaatsen der
· zeeschepen.
» De wijze waarop het centraalpunt Utrecht in verband
met alle Provinciën des Rijks, en met de hoofdlijnen van
andere staten moet gebragt worden, staat voor een groot
ij gedeelte in betrekking tot de vereischten onder (1. en 0.
ä hiervoor genoemd, welke vereischten nadere beschouwingen
vorderen. Onafhankelijk daarvan, het oog op de kaart des
l lands slaande, geeft de ligging des lands, aan de zuidzijde
l eene betrekkelijk groote breedte beslaande, en aan de noord-
zijde zich door de Zuiderzee in twee deelen scheidende,`-
aan de zuidzijde grenzende aan eenen staat, die verschei-
i dene uiteinden van spoorwegen toereikt, aan de Noord-en
Westzijden aan zeehavens, die reikhalzen om in verbinding
jr
’l

t
lr
ti 5