HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 49

JPEG (Deze pagina), 550.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

I
­­­ <1·7 ­-
<·. Vrijwaring van het Vaterstaatsbelang, voor zoover het
spoorwegstelsel daarbij betrokken is.
Naar wij verineenen, zijn er geene meerdere hoofdver·
A eischten voor een stelsel van hoofdlijnen in Nederland denk-
baar. YVij gaan derhalve tot de behandeling dier vereisch~
ten over.
3
cz.
AANSLUITING VAN DE (IROOTE ZEEIIAVEN AAN HET CENTRAAL
PUNT DER SPOORWEGEN, IN VERBAND BRENGING VAN HET
CENTRAAL PUNT MET ALLE PROVINCIUN DES mms EN
MET DE HOOEDLTJNEN VAN ANDERE STATEN.
De aansluiting der groote zeehaven aan het centraal punt
1 Utrecht is met betrekkelijk geringe moeite te verkrijgen,
daar de Rijnspoorweg reeds van Utrecht tot Amsterdam bc«
i staat; doch de aansluiting der groote zeehaven moet op eene
l volkomene wijze volbragt worden. Het stellen van een
3 spoorwegstation nabij eene zeehaven op zich zelf, noemen
ä wij geene volkomene aansluiting. De aansluiting is dan eerst
H volkomen, wanneer de spoorstaven zoodanig gelegd worden,
E dat reiken aan de losplaats der schepen, zoodat de goe-
Y derenwagens zonder tusschen­vervoer aan dezelfde losplaats
geladen en gelost worden. Dit is ee11e aangelegenheid van
groot gewigt voor den handel wegens onkostbaarheid en
4 spoed, en moet bij het ontwerp van aanleg der groote zee-
l haven, bijzonder in het oog gehouden worden.
Ten einde Rotterdam langs eenen korteren weg dan over
6 het centraal punt Utrecht in verband te brengen met de
groote zeehaven, wanneer er geen ander verband wordt daar·~