HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 48

JPEG (Deze pagina), 639.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

VI E
, 5
i
l s
w- @5 _"

behalve wegens het belang van de handelsgenieenseliap, ook
wegens het belang van de verdediging van den Staat, het
oentraal punt behoort te zijn.
liet ter ontwikkeling der volkswelvaart aangenomen alge- t
ineen stelsel alhier herhalende: ullet tot de meeste vol/co-
emevzheid opvoeren der hrmdelswegen met de stad, die het
rz hart der Iwmdelsbeweging behoort uit te maken tot midden- g
r1pu72t,” en hetzelve toepassende op den aanleg van spoor-
, wegen, met Utrecht daarvoor als centraal punt, dewijl dat
j niet anders kan, moeten wij, om tot een vast stelsel voor
t den loop der hoofdlijnen te kunnen geraken het spoorweg-
T stelsel, dat voor Nederland strekken moet om alles te om-
vatten, en in alles zoo veel mogelijk te voorzien, in verband
beschouwen met de verdere vereisehten, die daaraan verbon-
den moeten worden.
In dien algeineenen zin komt het ons voor, dat het door- ‘
loopen der spoorwegen van iets nieerder of minder bevolkte
landstreken, ofschoon niet van gewigt ontbloot, geenen over- ;
wegenden invloed mag hebben op de rigtingen der spoor- i
wegen, uit hoofde, wanneer het groote staatsbelangen geldt,
de kleinere plaatselijke belangen daaraan onderworpen moe-
ten worden. Om op eene normale wijze te handelen, bel1oo­
i ren hier hoofdzakelijk de groote staatsbelangen op den voor-
grond te staan. ‘i
ln dien zin zal in Nederland het spoorwegstelsel aan de
i navolgende drie vereisehten moeten beantwoorden.
a. De kortste aansluiting van de groote zeehaven aan het
centraal punt der spoorwegen, in verband brenging van het E
centraal punt inet alle provinciën des Rijks en met de
N hoofdlijnen van andere staten.
, z'>. Volinakiiig van het militaire verdedigingsstelsclr
ii
EF
ll ‘
tt
ll
l