HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 47

JPEG (Deze pagina), 612.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

~._ @5 ...
gestelde geval, om de splitsing te Maarsbergen te veruuj«
den, die splitsing aan het station Utrecht stellen, dan moe-
ten de goederen met de11 Zuider­Spoorweg komende, en naar
den ()oster­Spoorweg bestemd, en omgekeerd, de afstand
van Maarsbergen naar Utrecht geheel nutteloos heen en
weder alleggen.
Om al die gebreken, die geheel aandruischen tegen de
eigenschappen, die aan het snelle genieenschapsmiddel ver-
bonden moeten zijn, te ontgaan, behoort er in een klein land
als Nederland, slechts een centraal punt van aansluiting ge-
steld te worden.
Het centraal punt der hoofdlijnen moet dus gekozen wor-
den! doch er is geene keus meer; de keus is reeds aange-
wezen, door de splitsing des Rijnspoorwegs te Utrecht.
Gelukkig mag men het achten dat zij goed is aangewezen,
dat men geene betere keuze zou kunnen doen. De rigtin­
gen op Utrecht halen de handelsbeweging zoo digt 1noge­
j lijk naar de groote zeehaven, die daarvan het hart moet
i uitmaken, tevens met het oog op het aanzienlijk belang dat
Rotterdam bij eene gelegene aansluiting van die rigtingen
heeft en behoort te behouden, en tevens zonder door eene
, te veel westelijke ligging, het vervoe1· van eene van het
oosten komende rigting naar het zuiden grooter omweg dan
» volstrekt noodig is te doen maken. Utrecht is sedert lang
het centrale punt der gemeenschap van het Rijk geweest,
en zulks om de eenvoudige reden, dat het in zooverre het
bij den onregelmatigen omtrek van ons land mogelijk is,
vlak in het midden des lands ligt. Niets zou ongerijmder
zijn dan die natuurlijke eigenschap aan Utrecht te ont-
wringen. Utreeht moet het centraal punt van aansluiting
worden. Vij zullen hierna nader ontvouwen dat Utrecht,