HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 46

JPEG (Deze pagina), 661.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

r ii
.1
V ­­- ZM --
i
" het is daaraan mede bevorderlijk, omdat de treinen dan lan-
ger in ongebroken toestand verblijven en derhalve minder
aanleiding tot verkeerde rigtingen bij dc splitsing geven,
l alsmede omdat de verdeeling van den loop der treinen dan
minder ingewikkeld is, hetgeen altijd voor duurzame regel-
maat dienstig moet zijn. Vlanneer 1nen meer punten van
l aansluiting en dus punten van splitsing der treinen heeft,
l zou het voorbedoeld oponthoud telkens moeten plaats vin-
; j den, en alzoo langdurige reizen veroorzaken.
i In het bijzonder is in een klein land als Nederland het
j stellen van één centraal punt te meer een vereisohte, dewijl
l bij verschillende aansluitingspunten de bovenbedoelde opont-
i houden zoo spoedig op elkander zouden volgen, dat de tijd-
lengte van de reis er in betrekking tot den afstand, bedui-
i dend door gerekt zou worden.
Dat de aansluiting der spoortreinen op verschillende pun-
ten schade wegens tijdverlies zal te weeg brengen, behoeft
W geen breedvoerig betoog, aannemcnde dat iedere splitsing j
van treinen door het af- en aanhaken der wagens oponthoud i
veroorzaakt. Een enkel voorbeeld is voldoende dit op te hel-
deren. Gesteld dat te Arnhem de oostelijke spoorweg, leiden-
j de naar de noordoostelijke provinciën en Noord-Duitschland, ,
V aansluit aan den Rijnspoorweg, dat te Maarsbergen de zui-
l delijke spoorweg komende van ’s Bosch en verder uit Bel- i
j aansluit, dan verkrijgt men om van Zevenaar naar Am-
i sterdam te komen drie treinsplitsingen: één te Arnhem, één _
L te Maarsbergen en één te Utrecht, en dus op een betrek-
kelijk korten afstand driemaal het oponthoud, dat men bij
het aannemen van een centraal punt slechts eenmaal behoeft.
j Zoodanig tijdverlies is niet met het beginsel der spoorwe-
; gen, dat is spoed, overeen te brengen. Wil men in het
i
i
i
i
l