HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 45

JPEG (Deze pagina), 627.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

·­- ·l·3 -·­­­
Hoe uitlokkend het denkbeeld ook is, om ter bevordering
van eenheid eens stelsels, de groote zcehaven tot centraal
punt der spoorwegen te maken, beschouwen wij dit als cene
onmogelijklieid, voortspruitende uit den aard der zaak.
Is het echter noodig een centraal punt der hoofdlijnen
van de spoorwegen aan te nemen? Wat schaadt het, om
die lijnen aan elkander te sluiten, waar toevallig de bijzon-
dere inzigten van den ondcrnemingsgeest dat zullen te weeg
brengen?
Deze vraagstukken zijn bij de behandeling van het spoor-
wegstelsel vooral in Nederland van het grootste gewigt.
Vooral in Nederland! omdat men daar wegens de groote
bezwaren, om de spoorlijnen over de hoofdrivieren te leg-
gen, er waarschijnlijk nooit aan zal kunnen denken, wan-
neer de aansluitingen op punten gesteld zijn, die naderhand
blijken verkeerd gekozen te zijn, die feilen te herstellen.
Het is in Nederland anders dan in België, alwaar de na-
tuu1·lijke gesteldheid beter toeliet, zoo vele punten van aan·-
sluiting daar te stellen als men verkoos.
In het algemeen is bij spoorwegen bet stellen van een
centraal punt voor de aansluiting van verschillende spoor~
wegen aan te bevelen, omdat het den spoed en de regel-
matigheid bevordert; welke beide hoedanighedcn in het spoor-
¢ Wegstelsel liggen opgesloten en daarvan onafscheidelijk zijn.
Ilet bevordert den spoed, omdat men het oponthoud van
de splitsing der treinen dan slechts op een punt ondervindt.
Het is behulpzaam tot regelmatigheid, dewijl de splitsing
der treinen altijd eenig tijdsverloop vorderende, de uren van
aankomst en vertrek aan één centraal station altijd zoo kun~
nen gesteld worden, dat de daartoe noodige tijd aldaar ver-
toefd wordt, zonder schade van den algeineenen spoed, en