HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 44

JPEG (Deze pagina), 564.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

j -­- 42 ­-­
gen, eene groote waarde blijven behouden voor den handel,
door derzelver onkostbaarheid. De stelling dns afkeurende, en
de waterwegen in hunne waarde handhavende, behoort men
j tot een geheel ander besluit te komen, namelijk dat Ne-
derland, in het bezit zijnde van waterwegen, en zich in het
bezit stellende van spoorwegen, beter toegerust zal zijn voor
j den handel, dan eenig ander volk, dat thans alleen door
l het voordeel van het tweede der genoemde gemeenschaps-
middelen, Nederland voorbij spoedt.
j .
i

i § 6.
sroonwnonn.
Om de handelswegen tot de meeste volkomenheid op te
voeren, zou men verlangen de stad, die het hart der han-
delsbeweging moet uitmaken, tevens tot centraal punt van
aansluiting van de hoofdlijnen der aan te leggen spoorwe-
gen te kunnen stellen; doch dit is met eene zeehaven, we-
; gens hare ligging op den rand des lands, eene onmogelijk-
i heid. De goederen, die uit het zuiden worden aangevoerd, ,~
t zouden alsdan om het oostelijke deel des lands en om wes-
telijlc Noord­Duitschland te bereiken, eerst noordwestelijk
naar Amsterdam en dan geheel oostelijk naar hunne be-
stemming vervoerd moeten worden.
, Eveneens zouden de goederen van het Oosten naar het
j Zuiden verzonden wordende, eenen te grooten afstand wes-
; telijk moeten omloopen. Dit strijdt tegen de gezonde reden.
V
»
l