HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 43

JPEG (Deze pagina), 613.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.. M ...
Als 1nen zich voorstelt, dat de doorgraving van Holland ‘
op zijn smalst met sluizen aan de Noordzee en aan het Y,
de groote zeehaven zal uitmaken, verkrijgt men eene onaf~
gebroken gemeenschap voor ligte schepen van de Zuiderzee
met de Noordzee. Deze kan men ten nutte aanwenden, om
den zeehandel langs de Noordzee en het Kanaal, voor zoo-
ver zij met ligte schepen, die de Zuiderzee kunnen beva-
ren, kan gedreven worden, eene havenplaats onmiddellijk aan
den Gelderschen IJssel te Kampen te verschaffen, wanneer
slechts de haven dier stad, in zoover zij daartoe nog niet
. in voldoenden toestand mogt zijn, daartoe gebragt wordt.
In dat geval zou de hier bedoelde scheepvaart, van de Zui-
derzeehaven Kampen onmiddellijk zonder last te breken,
langs Amsterdam kunnen plaats vinden, waarmede aan het
oostelijke deel van Nederland eene belangrijke dienst zou
bewezen worden.
Voor wij van de waterwegen afstappen, moet een enkel
woord gezegd worden ter bestrijding, dat Nederland, in
het bezit van waterwegen zijnde, geene of weinige behoefte
zou hebben aan spoorwegen. Die stelling, met hoeveel ernst
er ook over gebeuzeld wordt, kan alleen waar zijn, dan,
wanneer het middelmatige het toppunt is, waarnaar men
streeft, omdat waterwegen geen genoegzaam snel werkend
gi gemeenschapsmiddel verschaffen, en het middel daardoor
achterlijk geraakt bij die van andere volken, die in het be-
zit van spoorwegen zijn, en omdat de waterwegen in dit
luchtgestel niet altijd bruikbaar zijn, waa1·door de handel
gelegenheid verkrijgt zich te verleggen. Wanneer men zich
boven de middelmatigheid wil verheifen, moet men van die
bekrompene stelling afstand doen. Dit neemt echter niet
weg, dat de waterwegen ook bij het bestaan van spoorwe-