HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 42

JPEG (Deze pagina), 594.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

‘ ‘
l
l
p ­- te --
l
§ 5.
.
E nni‘ar~.1tnixA.n11n1i> nieu 1lO()1’Dl€l”IEltEN.
l
{ Dit onderwerp is bereids in § l besproken. Een voer
l de scheepvaart voldoend laag water profil, werd daarbij als
i eene behoefte voorgesteld voor eene doorgaande regelmatige
scheepvaart, welke de handel noodig heeft. Wij gelooven,
’ dat dit niet nader betoogd behoeft te worden.
l Het maken eener goede verbinding van de riviervaart met ·
ï de groote zeehaven behoort ontwijfelbaar tot het stelsel. Door
t eene goede verbinding verstaan wij, dat de Rijn- en Maas-
schepen door middel van een kanaal en sluizen op de ge-
makkelijkste en onkostbaarste wijze kunnen komen in de _
groote zeehaven, om aldaar onmiddellijk te kunnen laden
j en lossen aan de zeeschepen.
D Voor den Geldersehen IJssel is die goede verbinding, zoo
lang de Zuiderzee een zeeboezem blijft, nog niet onafgebro-
ken daar te stellen, omdat de IJsscl­sel1epen in den regel
de Zuiderzee niet kunnen bevaren. De verbinding, die er
j bestaat tusschen de Rijn- en IJssel­vaart, voorziet hier echter
j eenigermate in, ofschoon langs een omweg; doch ook deze
X zou, wanneer het laag water profil der beide rivieren in den jy
j best mogclijken toestand gebragt wordt, aanmerkelijk veel
winnen en eene gunstige verbinding van den Gelderschen
; Llssel met de groote zeehaven te weeg brengen.
lloewel dit niet behoort tot de riviervaart, is het hier de
j plaats eene andere verbinding van den Geldersehen Llssel
j met de groote zeehaven en doo1· denzelvcn met de Noordzee
j te bespreken.,
l
s
l
i
i
i
l