HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 41

JPEG (Deze pagina), 618.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.. 39 .,.
dat bet verschil in spoed tot het minste bedrag herleid _
wordt, en dat de vraehtprijs door de verdeeling over de
groote menigte, gelijk komt of des mogelijk minder wordt.
Van deze stellingen uitgaande, kan men met eenige zeker-
heid voorspellen, dat de Noordwestelijke havens van Europa,
in het voorgestelde geval, voor haren handel van stoomsehe-
pen van groote afmetingen zullen moeten gebruik maken,
en dat die havens daarvoor moeten worden ingerigt.
E Men kan daartegen niet aanvoeren: het middel zal niet
j baten, want de Middellandsche zeehavens zullen even groote
t schepen bezigen en het middel daardoor onschadelijk ma-
i ken. Hiertegen strijdt het stelsel van scheepsbouw, dat in
Amerika en in Engeland veld wint, en waarvan de waar-
g heid in die landen door de uitkomsten wordt bevestigd, na-
melijk, dat er om het voordeeligst te varen eene juiste
verhouding moet bestaan tusschen den inhoud- en de be-
· weegkraeht der schepen en den af te leggen afstand. Waaruit
j volgt dat de Middellandsehe zeehandel wegens den korteren
l afstand kleinere schepen moet bezigen, en door de bedoelde
l verhouding te overschrijden geen voordeel zou behalen.
Ofschoon alhier geen gevoelen wordt geuit over de ont-
E werpen der doorgraving van Holland op zijn smalst of het
stichten der groote zeehaven, zoo wordt hier nogmaals her-
haald, hetgeen in § 2 reeds gezegd is, dat wanneer slechts
t de sluizen genoegzaam vermogen bekomen, de diepte van
A het kanaal of der haven des noods naar de tegenwoordige
» behoefte beperkt kan worden. `iltanneer daarbij de leidijken,
A indien die tot het ontwerp behooren, ver genoeg van elkan-
1 der liggen, is de grondslag gelegd tot verdere uitbreiding,
dat is in dit geval uitdieping.