HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 40

JPEG (Deze pagina), 670.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
t W sa M
l
ontworpene sluizen niet diep genoeg en de seliutkolken waar«
schijnlijk niet ·lang genoeg zijn. Wanneer de toekomst van
een volk daarbij op het spel staat, mag men zich niet met
iniddelmatigheid vergenoegen. In dit geval is de grootste
l volkomenheid eene volstrekte behoefte.
Het is gewaagd, dit gevoelen wij, eene voorspelling, die
l gedeeltelijk op bespiegeling berust te ondernemen, van het­
l geen de handel vereischen zal voor de Noordwestelijke zee­
havens van Europa, wanneer eenmaal delandengte van Suez *
j voor het andere wereld­halfrond eenen korteren weg zal aan·« j
j bieden aan Zuid­Europa; eene wcreldgebcurtenis die bij den l
i vooruitgang en de verspreiding der beschaving niet lang
j meer kan uitblijven, al wordt zij ook nog zoo sterk terug·­ f
gehouden door een magtig volk, dat er, indien het inder­ il
i daad onbevangen was in zijn oordeel, het grootste belang
in moest stellen; doch voor de toekomst berust er zoo veel
op bespiegeling, en deze voorspelling heeft buitendien een j
i beteren grond. Daarom wordt zij hier niet verzwegen. Zij
berust hoofdzakelijk op de navolgende stellingen, die be-
zwaarlijk wedersproken kunnen worden: De handel vestigt j
zich daar waar spoed en onkostbaarheid hem de meeste voor-«
j deelen aanbieden, De Middellandsche zeehavens, in verbin­
j ding met de spoorwegen, zullen voor den handel van Mid­· i
iv den- en gedeeltelijk van Noord-Europa met andere wereld-
streken ten oosten der landengte van Suez die voordeelen l
i kunnen verscliailen. Gelijksoortige voordeelen moeten de A
Noordwestelijke Europesche zeehavens zich trachten te ver- i
j zekeren, ten einde met de Middellandsche zeehavens althans i
j te kunnen wedijveren. llet eenige en zekere middel dat _,
j daartoe leiden kan is, de goederen met zoo grooten spoed
j en in zulke aanzienlijke 1D€1SSïl`S zainengcvoegd te vervoeren,
v
l
i
l
I
r
l
jr