HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 39

JPEG (Deze pagina), 529.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.. 37 ...
hooldlijnen van spoorwegen, die het geheele Rijk doorloopen
è en langs de kortste rigtingen aansluiten aan die der aan-
E grenzende staten.
Dit gesteld hebbende, treden wij in eene beschouwing der
& bijzonderheden

l
j «L.
enoorn znnnavnn.
De groote zechaven in onmiddellijk verband en een ge-
heel uitmakende met Amsterdam, behoort volgens het aan-
genomen beginsel op zoodanige groote schaal en van zulke
ruime afmetingen gemaakt te worden, dat de grootste zee~
schepen, die de wereldhandel met het oog op zeehavens in
andere landen kan bezigen, daarvan een veilig gebruik kun-
nen maken. Wanneer Rotterdam met die zeehaven in ver-
band kan gebragt worden, zou zonder het hoofddoel te
schenden, de volkomenheid der toepassing van het stelsel
bevorderd worden, aangezien het dan meer zou omvatten.
‘ Hoezeer de strekking van de ontwerpen der doorgraving
van Holland op zijn smalst of beter gezegd de daaruit ont-
staande groote zeehaven ontwijfelbaar het beste, zoo niet het
eenige middel is, om in verband met Amsterdam eene vol-
maakte zeehaven te verkrijgen, dragen die ontwerpen (voor
zoo ver zij ons bekend zijn), hoe groot ook uitgedacht, even-
wel den stempel van rniddelmatigheid, waarmede men ge-
woon is in dit land alles te merken, uithoofde de daarbij