HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 38

JPEG (Deze pagina), 621.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
l
... :35 a.,
l
zoover de inenschelijke kennis reikt, in alles, wat volmaakt
is, eenheid van beginsel heerscht, en alles, waar die eenheid
ontbreekt, van stonden aan gebrekkig is, en nooit weder is ,V
j goed te maken, tenzij daarin de bedoelde eenheid gebragt
l worde. .
Alles omvatten: omdat de volkswelvaart alles omvat. W
l Genoegzaam breede grondslagen vestigen tot verdere uit- _
breidingen dewijl de volkswelvaart zich niet tot de tegen- i
g woordige behoefte beperkt, maar hare ontwikkeling zelve we- {
p der ruimere behoeften doet geboren worden.
i lliervau uitgaande en in aanmerking nemende, welke gc-
J breken de ontwikkeling der volkswelvaart tot gelijke hoogte
als andere volken en des mogelijk tot aanzienlijker hoogte
_ Nederland in den weg staan, gelijk in § l vermeld is, en
welke rol Amsterdam behoort toegekend te worden bij eene
liersehepping van den verouderden toestand van het vader-
j land, komen wij, wanneer de beschouwingen, daarbij ont-
vouwd, gegrond zijn, tot het volgende stelsel:
Het tot de meeste ootïcomenheid opvoeren der hcmdelswe-
gen, met de stad, die het hart der Yrandelsbewegivzg behoort
uit te maken tot micldenpzmt.
Door dit stelsel zelf wordt als met den vinger aangewe-
p zen, wat er tot toepassing van hetzelve hoot`dzakeli_jk behoort
en wel het navolgende: ·
l De daarstelling eener groote zeehaven in onmiddellijk ver-
band en een geheel uitmakende met Amsterdam.
llet brengen in geheel voldoenden staat van bevaarbaar­
heid der hoofdrivieren en het maken eener goede verbinding
ilerzelve inet de groote zcehaven.
j Met lint oog op de groote ZC<‘ll{l'(Ell, de daarstelling der
i
i
i
`
i
l