HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 37

JPEG (Deze pagina), 506.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
l
‘ heid van inzigten de sehnld dragen van den toestand van
middelmatigheid, waarin alles verkeert. `xVij zullen alsnu
overgaan bij de verdere behandeling van het onderwerp, het
naauwe verband, waarin Amsterdam bij een stelsel tot alge-
lt meene ontwikkeling der volkswelvaart behoort te staan, in
L acht nemende, die stad als het middenpnnt en het hart dier
l ontwikkeling in de toekomst te beschouwen.
§ 3.
· i s‘r1cLsnL nirr 'rnn ornnrrïzvo v,«.N NnnnnLAN1> Urr zmxnx
smar vm: M1nnnLnAT1o11n1n Bnnoonïr Tri
wonnen AANGENOMEN.
llier vroeger aangetoond hebbende, dat de schreden van
Nederland op den weg van den vooruitgang in vele opzig-
ten door de Regering aan het toeval worden overgelaten,
dat er bij vele, daarmede in verband staande onderwerpen
stelselloosheid heerscht, en dat het meer dan tijd is om door
stelselmatigheid en geestkraeht eenen beteren staat van zaken
· in het leven te roepen, gaan wij over een stelsel te ontwik-
kelen, dat tot het beoogde doel leiden moet.
Een goed stelsel ter ontwikkeling der volkswelvaart moet
door eenheid van beginsel beheerseht worden, zooveel moge-
lijk alles omvatten en genoegzaam breede grondslagen ves-
tigen tot verdere uitbreidingen.
Door eenheid van beginsel beheerseht worden: uithoofde
3-X-