HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 36

JPEG (Deze pagina), 668.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
1 i
1 1 H
­­ er ­~
l
breedte en de lengte der schepen, betreft deze opmerking, j
in zoover zij daarop toepasselijk is, evenzeer de wijdtc der
sluisopeningen als de lengte en diepte der schutkolken.
i Een ander voorbeeld van bekrompenheid van inzigten
L vindt 1nen 111 de van vele zijden zoo hoog geroemde duin-
waterleiding. Eene stad als Amsterdam eenmaal, ofschoon ‘
spade, overgaande tot de daarstelling van eenen aanvoer van t
bruikbaar water, waaraan zij sedert eeuwen behoette had, had
zich nimmer moeten tevreden stellen met eene v~ terleiding
j door pijpen, waarin het water van de lucht afgesloten en
l waarschijnlijk ook door het metaal, waardoor het geleid wordt,
zijne frischheid en zuivere hoedanigheid moet verliezen. Het
schijnt; dat men hij de stichting dier inrigting uit bekrom-
penheid naauw berekend heeft, wat het goedkoopste middel ·
zou zijn, om zoet water te bekomen, en toen het beste mid-
del om goed water te verkrijgen, het maken eener open-
, waterleiding, achterwege heeft gelaten. Door zoodanige zui-
nigheid, die in werkelijkheid meestal niet voordeelig is, want
het beste wordt in oneindig grooter mate gebruikt dan het
gebrekkige, wordt eene gansche toekon1st opgeoilerd.
Tegenover die blijken van bekrompenhcid van inzigten
i mogen enkele lichtpunten niet verzwegen worden, waaruit
p men mag opmaken, dat die bekrompenheid niet in alles de
i overhand behoudt. Daarmede onderscheiden zich de inrig- ,
j ting van den dierentuin en het ontwerp op eene voldoende
W schaal ter oprigting van een nijverheids­paleis.
Wij meenen hiermede aangetoond te hebben, dat het voor
Amsterdam eene levcnsvraag is, hoe die stad uit haren ge-
drukten toestand zal worden opgeheven ­- hoo naauw de
j volkswelvaart van het geheele vaderland daarin betrokken
‘ is, 1-- dat ook hier g<·brc·l~; aan gwstkraelit rn bekrompen-
l
1

1
a
l