HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 35

JPEG (Deze pagina), 613.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

j ­­­­ 33 _
die over eene hoogst geivigtige toekomst moet beslissen, die
j Amsterdam op gelijke hoogte moet brengen met de beste
i zeehavens der wereld, ten olfer gebragt aan eene verkeerd
toegepaste zuinigheid. De Commissie tracht die zuinigheid
op blz. 30 te vergoelijken; doch men mag hier vragen, is
zij daarmede wel op de hoogte van haar onderwerp geweest.
De internationale Commissie voor de doorgraving der land-
engte van Suez, heeft blijkens het verslag van den Heer i
F, w. coxnan *), blz. 17, eene vaarbare diepte in het ka-
naal aangenomen van 8 ellen, met het nitzigt om wanneer
later behoefte aan meerdere diepte ontstond, die ten allen
tijde zal kunnen gemaakt worden. Die Commissie heeft alzoo
j voor de behoefte van den tegenwoordigen tijd beter gezorgd
en voor die eener welligt mogelijke toekomst den weg niet
afgesneden. Zonder in eene beoordeeling te treden over de
ontwerpen, voorkomende in het hiervoor aangehaalde verslag
i der Commissie ter beoordeeling dezer doorgraving van Hol-
land op zijn smalst, welke ontwerpen door later gewijzigde
van anderen zijn opgevolgd, die mede hier niet in behan-
deling genomen worden, moet 1nen zich hier eene opmer-
king veroorloven, die alle ontwerpen welke- gemaakt mogen
worden, geldt, namelijk: dat men altijd bij een kanaal voor
groote scheepvaart, zoo lang de grens van diepgang der
sehepen, in verband met de diepte van andere zeehavens niet
bekend is, de sluizen, wat het ook kosten moge, dieper moet
maken dan de kanalen. De eerste zijn nooit meer te verdie-
pen, de kanalen ten allen tijde. Naardien er bij den scheeps-
bouw eene evenredigheid bestaat tusschen den diepgang, de
Over de ¢l007‘yrur£:z_q der lanclengtc van Sum, door 1=. W. CONRAD,
uitgegeven bij C. cr, van man rosr, te Amsterdain, 1858.
o