HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 34

JPEG (Deze pagina), 652.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

jl -- 32 -
zouden moeten worden, om met de miizsle kosten het best ll
i l
aan het oogmerk te voldoen ’*). De op de voorgrondstel- ,
ling van die laatste zinsnede rr niet de minste koste11,°° duidt
eene bekrompenheid van inzigten aan, die eene volslagene
ontoereikenheid van het grootsche plan, dat men op het
oog had, zou kunnen ten gevolge hebben, en in de daad
hebben die woorden reeds dat gevolg gehad: De Commis-
j sie, die overigens de grootsche strekking van hare taak,
waarvan zij zich goed gekweten heeft, begreep, zag zich
l verpligt, blijkens den inhoud van haar verslag, de afmetin-
l gen der werken zoo naauw mogelijk te bekrimpen, zoo vindt
men, onder meerdere blijken, op blz. 19 van het Verslag,
zz aangezien de diepgang onzer zwaarst geladene koopvaar-
dijschepen, enkele uitgezonderd, van 60 tot 68 palmen be-
draagt, kan, enz., geene mindere diepte dan 75 palmen on-
der AP. enz. (en 70 palmen onder AP. voor het binnen-
kanaal) worden aangenomen.” Aan de diepste sluis wordt ï
l op bladz. 29, slechts eene diepte van 6.75 onder AP. toe-
gestaan en naardien bij gewonen waterstand (0.50 el onder
AP.) de waterhoogte in de sluis nog 5 palm vermindert,
zoo kan in die omstandigheid een schip, 3 palm water on-
j der zijn kiel moetende behouden, slechts met 5.95 diepgang
l de sluis binnen komen. Terwijl dus voor den gewonen
A diepgang der zwaarst geladene schepen de afmetingen niet
A voldoen en bovendien voor enkele onzer koopvaardijschepen,
die toch allen op de mindere diepten onzer havens gebouwd
zijn, het nieuw te stichten werk ten eenenmale onvoldoende
zou zijn, wordt hier de volkomenheid van eene stichting,
j ·i‘) Zie het verslag der bedoelde Commissie van 3 ])eeembei· 1852,
j uitgegeven te Ainsterdain ter Stads­Drukkerij, 1853.
l