HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 33

JPEG (Deze pagina), 594.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

tot doorgraving van llolland op zijn snialst en die tot ver-
betering van het Noord­llollandsel1e kanaal, toonen wel is
waar aan, dat er mannen gevonden worden, die inziende,
wat tot opbeuring van den handel van Amsterdam noodig
is, voorstellen en aanbiedingen durven doen, welke door hunne
groote omvatting en grootsche strekking bewezen, dat het
leven niet is uitgedoofd; maar ook hier werd de onderne-
iningsgeest tcruggehoudcn door aarzeling va11 allerhanden
aard
Behalve door gebrek aan ondernemingsgeest wordt de op-
komst van Amsterdam gedrukt door eene bekrompenlieid van
inzigten, die voor het nemen eener goede vlugt in alle aan-
gelegenheden evenzeer belemmerend is, als het eerstgenoemd
gebrek: Uit de feiten moet men den gang van zaken e11
den geest die hem beheerscht beoordeelen. Daarom noemen
wij ook hier een paar voorbeelden, die ons die bekrompen-
heid kunnen doen proeven:
De commissie door den Raad der stad Amsterdam be-
noemd tot onderzoek omtrent de uitvoerbaarheid van het
openen eens nieuwen wcgs voor de groote scheepvaart van
Amsterdam met de doorgraving van Holland op zijn smalst
bekwam in haren lastbrief het voorschrift, tevens een on-
derzoek in te stellen naar de gesehiktste wijze, waarop de
werken in de Noordzee en het nieuwe kanaal daargesteld
lk) JX H. CORDEF, A’O7`lC [)G0O7`dGCZZ·7lg LZCT O7Z•iZ(JO7`]7ClZ(Z (ZUO)g1'(ll`[.7I[/
mn llollcmd op zgn smalsl, uitgegeven te Amsterdam bij 11. .1. 111:1J1an.
1858, en het tegenschrift: Ilollaml op zgn smalst en de 1:cv·I»<·/<·rz)zg ran
het l70()7`(Z-Ill)N(Z7Z(ZSC7l(5 Kcmrml 07L(l(Z7‘ll.7Z!] vergeleken, door 11. A. 1xs1N<’;1a1:,
uitgegeven bij 1·. N. van ]{,II.PEN, te Arnsterdam, 1858, alsmede 1/«·
Il2(ZüA`?­7I!] 'PIUZ 7lCI jv, (lOOl' J. KLO`["PENlTl'R(l, lll[§XCQ;C'0ll ll. \'. Vl·TY·
rrxen. 1859.