HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 32

JPEG (Deze pagina), 652.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

gt

jl ­-­- 30 ­-
# een klein land bestaan, bij eene verhouding der bevolking
i als deze; doeh Amsterdam met al zijne schatten in kwij-
· nenden toestand, beantwoordt niet aan de rol, die zulk eene
gewigtige plaats moet vervullen,
De reden waarom deze aanzienlijke handelstad in een staat
van kwijning is geraakt, waaruit zij zich niet opheffen kan,
wordt gemeenlijk toegeschreven aan gebrek aan onderne-
mingsgeest. De uitkomsten bewijzen dat die aantijging ge-
t grond is. Enkele voorbeelden zijn ons daarvan bekend. Voor-
t beelden die dit wederspreken zoeken wij te vergeefs: wan-
neer dit gebrek niet had bestaan, hoe zou het dan mogelijk
zijn dat eene zoo magtige stad door eene Engelsche Gas-
Compagnie bediend werd, en zich alzoo in der tijd door den
vreemdeling heeft kunnen laten vergaauwen, om eene inrig­
ting die echt gemeentelijk behoort te zijn, en die zoo als
later gebleken is groote voordeelen oplevert, tot stand te
brengen! Doch men heeft in der tijd geene ondernemings-
geest gehad om de zaak te onderzoeken en zoo men haar
al onderzocht heeft, was het weder de ondernemingsgeest die
ontbrak, om iets dat in andere landen reeds gunstig bekend
was, omdat het hier nieuw was, in te voeren. -­- Hoe vele
ontwerpen zijn er niet reeds in het licht verschenen om Am-
sterdam door eene brug over het Y met de tegenoverlig-
j gende kust te verbinden, ten einde aan die zijde aan haar
i als het ware eene uitbreiding te geven en haar eene onaf-
gebrokene gemeenschap met het grootste decl van Noord-
j Holland te verzekeren ! - Hoezeer het erkend werd dat die
verbinding voor Amsterdam zeer wenschelijk was, leden al
die ontwerpen schipbreuk, omdat de ondernemingsgeest niet
sterk genoeg was, om iets, dat in dat opzigt aan het oog-
’ merk kon voldoen, uitvoerlijk te maken. -­­ De ontwerpen
l