HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 31

JPEG (Deze pagina), 609.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
j - 29 --
figuurlijken zin gebezigd, kan zich niet verloochenen in be-
paalde toepassing. Men kan toeli niet met grond beweren,
i dat wanneer Amsterdam vroeger het hart der handelsbewe·
i ging, zich weder zijn aandeel kon verzekeren in den han-
del, hetwelk die stad verkrijgen kan, wanneer hare ligging
J in Europa weder wordt dienstbaar gemaakt, om haar in den
tegenwoordigen tijd weder dezelfde gunstige stelling voor
den wereldhandel te verschaffen als die, welke in vroegeren
tijd haren bloei heeft uitgemaakt, dat daarmede, om haren
_ voornaamsten mededinger te noemen, Rotterdam zou worden
‘ benadeeld. De groothandel is zoo uitgebreid, de behoeften
van Europa en die van Overzeesche gewesten, in welke hij
i voor een gedeelte voorzien moet, zijn bij den toenemenden
i voortgang der beschaving, gepaard met en tevens een uit-
i vloeisel van de wonderdadige vondsten van edele metalen,
zoo grenzenloos groot, dat elk denkbeeld, dat de eene han-
delstad zijnen voorspoed zou moeten derven door den voor-
_ spoed eener andere, zich daarin moet verliezen. Integen-
1 deel, wanneer eene stad met het vermogen als in het bezit
is van Amsterdam, een goed deel van den in omvang toe-
nemenden wereldhandel tot zich trekt, dat anders zich we-
l gen moet zoeken door andere landen, helpt zij het groote
j wereldverkeer en de stapelplaatsen zich vestigen in een land,
, hetgeen ook voor de nabij gelegene andere koopsteden van
onschatbare waarde is.
Dat de welvaart eener stad, hier het hart des lands ge-
noemd, wier bevolking T‘ï deel van het geheel uitmaakt,
_ eene gelijke gunstige uitwerking moet hebben op de welvaart
W der andere deelen des volks, als het gezonde hartebloed
i in een ligchaam, zal geen betoog behoeven, wanneer men
nagaat welke ontelbare betrekkingen en verwantscliappen in