HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 30

JPEG (Deze pagina), 663.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

r ·~­ 28 ­ j
men de faam gelooven mag, bezit gij nog gelijke, zoo niet
. meerdere geldswaarden dan vroeger, doch het schijnt dat gij
i haar hebt afgewend van den goederenhandel en haar meer
hebt aangewend tot eene uitbreiding van den handel in pu- i
blieke fondsen *). Hoewel de laatstbedoelde handel even als
iedere handel voordeelen kan opleveren, strekt hij niet tot _;
bevordering van volkswelvaart, daar hij geene bedrijvigheid
verschaft en is het hoogst te betreuren dat Amsterdam met
al zijne schatten zich uit dien hoofde in eene kwijnende
gesteldheid bevindt. .
j Voor die stad zelf is het eene levensvraag, hoe zij zich
l uit haren gedrukten toestand zal opwekken, daar zij zich,
met eene steeds vermeerderende talrijke bevolking, wanneer l
de volksbedrijvigheid daarmede geen gelijken tred gaat, voor j
ha1·e welvaart op eene verderfelijke helling bevindt, die op i
haren ondergang moet uitloopeng zij, die 1net hare gelijk-
tijdige ophooping van schatten hare krachten versmoort en
onttrekt aan hetgeen haar eigen aanwezen moet voeden en _
doen groeijen. Maar ook het geheele vaderland, waarvan zij
het hart uitmaakt zelfs, de met haar wedijverende koopste-
den hebben er groot belang bij, dat zij uit haren kwijnenden
toestand worde opgeheven. Het is voor ieder ligehaam een ”
vereischte dat het hart gezond zij. Dit kan nimmer na-dee-
, lig voor een der ledematen werken. Deze waarheid hier in i
*) In het beknopte overzigt over de jaren 1855 en 1856, ten opzigte
l van effecten, enz., door J. nnzemz, uitgegeven bü de Erve 11.vaN vucirr,
, Amsterdam, 1857, vindt men onder de oorzaken der uitbreiding van
j den fondsenhandel niet opgenoemd de inkrimping van den goederen- ,
I handel. ­- Indien men de vermindering van den goederenhandel als
een feit mag aannemen, geeft zij aanleiding tot een ander gebruik der
gelden, die anders in dien handel gebezigd wordt, en ligt daarin mede
een der oorzaken der uitbreiding van den fondsenhandel.
l
l