HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 29

JPEG (Deze pagina), 532.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

­ 22.7 «~
§ 2.
ixnsrnnnarr.
Nederland besehouwende, verdient Amsterdam bij uitne··
mendheid opmerking.
Amsterdam! Eenmaal waart verinaard als eene der
voornaamste handelsteden der wereld. Vat is u van dien
roem overgebleven? In vroegere tijden moest men u be-
zoeken, om den goederenhandel in zijne volle bedrijvigheid
te aanschouwen en thans wordt men getroffen door uw ge-
mis aan vertier, bij zooveel voor den handel beschikbare
ruimte - bij zoo vele menschen -­ als uwe vesten o1n·­
vatten. ­- In vroegere tijden waart als de zetel van
onmetelijke geldswaarden en zeker meer dan de helft der
beweegbare geldsommen, van geheel Nederland vertegen-
woordigende, het hart der geheele liandelsbeweging, en thans
zijt niet eenmaal meer de hoofdslagader van hetgeen
hier te lande in den handel omgaat In vroegere tijden
stiehtet uit uwen overvloed gedenkstukken van praal en
pracht, die nog de bewondering opwekken en thans bevindt
gij u in verlegenheid om het noodige in stand te houden.
In vroegere tijden waart gij bereid tot groote oil'ers, wan-
neer het uwen welstand, of die uwer burgers gold en thans ­­­­
E doeh eindigen wij met deze vergelijkingen. Gij zult zelf
het best gevoelen, wat gij geworden zijt. Nogtans, wanneer
In het geselirift van J. 1{LO1’I‘El*§BUR(9, Dc zimlffkfizy mzzhet 1] enz.,
uitgegeven hij ir. iv. wisïrxxveu, te Amsterdam, 1358, leest nien blz.
IG, dat in 1857 Rotterdam 3500 en in lietzelllle jaar Ainsterdani 2004i
schepen in zijne haren. zayï