HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 28

JPEG (Deze pagina), 546.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

R., 28 ..
wonschelijk. Zij zal waarschijnlijk niet te verkrijgen zijn,
` dan door een bij de wet op te bepalen tijdstip verpligtend
te stellen afkoop, volgens waardering daarbij te regelen,
met het vermogen om de afkoopsom tegen een gering regt
van inschrijving op de landen voor matige renten te ves-
tigen, en aan die vestiging de preferentie boven alle andere
sehnlden toe te kennen.
Dit beknopt overzigt van eenige voorname takken van
volkswelvaart, hoe gebrekkig en onvolledig ook, brengt ons
in eene neerslagtige stemming omtrent ons vaderland in
j deze eeuw van vooruitgang. Wi_j zien daarin wel veel goeds,
doch het goede bestaat slechts uit vruchten van de thans
verouderde boomen, in den eersten tijd zijner onafhanke-
lijkheid geplant, daar men, zonder acht te slaan op de vor-
deringen des tijds, het doen van nieuwe aanplantingen aan
het toeval overliet. Daarop doordenkende, grijpt ons de
overtuiging aan, dat Nederland met zooveel bestanddeelen,
die de kiemen bevatten voor den hoogsten bloei en wel-
vaart, bijna in alles middelmatig is gebleven, en dat het
meer dan tijd is, ten einde door het voorbijstrcven van an-
dere volken niet tot onbednidendheicl te vervallen, dat er
door geestkraeht en stelselmatigheid een betere staat van
i zaken in het leven geroepen worde.
V
E