HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 27

JPEG (Deze pagina), 595.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.... gg, -.e
de arbeidsloonen aanmerkelijk hooger zijn dan in ons land.
Als een erkende waarheid meenen wij te mogen aannemen,
dat de fabrieken in bloei en in uitgebreidheid de vergelij-
king met die van andere naburige landen niet kunnen door-
staan.
De landbouw bevindt zich in Nederland in eenen veel
, gelukkiger toestand dan alle andere takken van volkswel-
vaart, wegens de ontwikkeling en uitbreiding, die daaraan
gegeven is, waardoor zij geworden is eene bron van wel-
stand en rijkdom van een groot deel der bevolking, zoowel
door het voortbrengen van de vruchten des velds, als door
den handel dien zij te weeg brengt. Die voorspoed is waar-
schijnlijk toe te schrijven aan den gcringen druk van het
belastingstelsel op den landbouw, waardoor zij bijna geheel
vrij is in hare bewegingen, vrij, in proefnemingen, vrij om
door verschillend en herhaald gebruik der velden als het
ware zich woekerwinsten van den bodem te versehailen.
Met de ontginning der uitgestrekte en bijna geene vruch-
ten opleverende heidevelden vordert men echter niet zoo
i sterk, als men in een land, alwaar, in verhouding der be-
volking en des volksrijkdoms, zoo veel behoefte aan vrucht··
dragenden grond is, zou mogen verwachten. i
De toenemende waarde van het houtgewas, welks teelt
Y een geschikt middel ter ontginning uitmaakt, zal zekerlijk
in de toekomst veroorzaken, dat er meer moeite en kapi-
talen zullen worden aangewend, om die uitgestrekte land-
streken, die door hare woest- en ledigheid ons vaderland
ontsieren, tot vermeerdering van den volksrijkdom aanzien-
lijk te doen bijdragen.
De ai`schaiHng der tienden is voor den landbouw hoogst