HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 26

JPEG (Deze pagina), 648.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

....` 9,4, .....
" daarmede overeenstemt. lloe gunstig deze staat van zaken
‘ zich ook vertoont, wordt het nogtans door hen, die eene
meerdere kolonisatie voorstaan, betwijfeld, of men van de
koloniën alle voordeelcn trekt, die zij zouden kunnen ver-
schaffen. Dit te beoordeelen valt bezwaarlijk voor ieder, die
i j niet in de Koloniën kennis en wetenschap heeft opgedaan.
Alleen valt zeker binnen het begrip van iedereen, dat men x
met alle handelingen, die eene verandering in het beheer Z
of in de verhouding tusschen Europeanen en inboorlingen
in de koloniën kunnen te weeg brengen, zeer omzigtig moet
j zijn, vermits eene kleine minderheid in die streken eene
overgroote meerderheid moet belieerschen, hetgeen altijd groote
behoedzaamheid vordert.
De nijverheid, waaronder hier meer bepaald verstaan wordt
het fabriekwezen, gevoelt zieh in Nederland altijd gedrukt,
waarschijnlijk door het belastingstelsel. Het patentregt, dat
voor vele fabrieken te hoog is opgevoerd, en de belasting
op de brandstolien, ofschoon met toekenning van belangrijke
vrijdommen, schijnen voor den bloei en de ontwikkeling
van fabrieken ongunstig te werken; althans zelfs die fabrie- i
ken, waarvoor de grondstolten in Nederland, even als in
andere landen, van elders moeten aangevoerd worden, waarbij
. Nederland dus met andere landen op gelijken voet staat,
i verkeeren hier te lande niet in dien in bloeijenden toestand, Z
waartoe zij in andere landen gebragt zijn. Een bepaald on-
N derzoek, waarin de oorzaken van dien minderen voorspoed
l gelegen zijn, zou aan het welzijn van den Staat eene groote
dienst bewijzen. Men wil het toeschrijven aan den hooge-
ij ren taks van arbeidsloonen dan in andere landen; doch
hiertegen moet aangemerkt worden, dat juist daar, waar het
l`al>i·iel«;wez<·n. tot den hoogsten bloei is opgevoerd (Engeland)
t
E