HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 25

JPEG (Deze pagina), 621.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
I
t
a
l
I
l voorstelling gegeven te hebben van spoorwegnetten geheel
i op hinnensteedsehe aanspraken gegrond, eindelijk tot de
I bekentenis kwam, dat zij het beter achtte, van regerings-
l wege geen stelsel aa11 te nemen en liever af te wachten de
[ aanvragen tot concessies, om dan te zien, hoe men met de
l minste opoiïeringen aan Spoorwegen zou komen. Daarmede
werd een der in dezen tijd gewigtigste onderwerpen, door
I de regering aan het toeval overgelaten.
l Wat de handelsscheepvaart betreft, deze moet onmisbaar
Q lijden door de onvoldoende gesteldheid der zeehavens, wa-
j terwegen en de ontoereikenheid der spoorwegen, terwijl an-
j dere volken zich toeleggen 01n die onderwerpen zoo ver in
jl hun bereik ligt, tot den hoogsten trap van volkornenheid
j te brengen. De groote wereldhandel in Nederland, waarvan
de handelsteden in vele opzigten beter gelegen zijn, dan
die van Engeland en minstens even goed als Antwerpen,
t Hamburg en Bremen, kan ten gevolge der lijdende gesteld­·
ä heid van de handelsscheepvaart geene groote uitgebreidheid
§ verkrijgen, waardoor de handel buiten dien in koloniale wa-
ren, waarvoor door eene soort van monopolie gezorgd is,
l in verhouding tot die der hierboven bedoelde plaatsen, niet
van groote beduidenis is.
` De Koloniën verschaffen aan Nederland steeds eene bron
van welvaart en bloei, die niet uitgeput wordt, door de rijke
inkomsten, die zij onmiddellijk in de schatkist en middellijk
door den handel aan Nederland doen toevloeijen, waarmede
{ als het ware de krachten van den Staat en van het volk
l gevoed en onderhouden worden. VVanneer 1nen aanneemt,
l dat de vruchten den boom doen kennen, kan het niet ont-
kend worden, dat het beheer der Koloniën, zoo als het ge-
voerd wordt, het belang van het nioederland bevordert en