HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 24

JPEG (Deze pagina), 644.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

Y"' I ik I
I
I
I
I
I
­­­ 222 ­-- I
I
` den eenen oever op den anderen overbragten. Het is echter
voor eene regelmatige scheepvaart eene behoefte, dat men I
het tegenwoordige stelsel door langere ­­­ doch wegens het I
verlengde deel aan een lager peil liggende ­­~­ kribben zoo ver I
uitbreide, dat men een naauw laag water profiel verkreeg;
welke naauwe laag water stroombaan bij hooge rivierstanden, I
onmisbaar diep zou nitsehnren. Het afsnijden van krom-
mingen op onze beneden-rivieren, dat door sommigen wordt I
aangeprezen, heeft zijn bezwaar, doordien het de stroom I
I door verkorting van de stroombaan zon versnellen en mits I
I dien het water sneller afvoerende, de rivieren spoediger arm I
aan water doen worden,
Ook de zeehavens, die voor alle takken van volkswelvaart
in Nederland, dat aan vele zijden door de zee bespeeld
wordt, een levensbeginsel uitmaken, bevinden zich in zeer
onvoldoenden toestand. Bij de menigvnldige geschriften, die
ter aanprijzing eener doorgraving van Holland op zijn sinalst
bekend zijn, en ook bij het weinige dat daartegen in het
licht is verschenen, ziet men voorgesteld, dat er geene en-
kele zecliaven is, welke tot onze groote koopsteden leidt,
I die in staat is aan de hoe langs zoo meer voor den handel
I op ver afgelegene streken onvermijdelijk gewordene grootste
I stooinschepen, toegang te verleenen.
I Ointrent de spoorwegen is het van algemeene bekendheid,
i dat Nederland in dat opzigt geheel bij andere Staten ten
V achteren is. Het is mede bekend, dat de regering toen zij,
I na de Aprilloeweging in de opwekking der erkentenis, dat
I Nederland daarin niet achterlijk kan blijven, zonder aan
I het gevaar bloot te staan van uitsluiting van de groote bc~ I
drijvigheid der liandelswereld en der volkstrooinen, een;
I uitweg zocht voor de toen bestaande spanning, na eerst eene,

I