HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 23

JPEG (Deze pagina), 638.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
i
l
i
A
-- 21 -­
j verdediging van den Staat, in verhouding inet de nitneinond
j gunstige geschiktheid des lands, om tot bijna volkomen vei-
i ligheid tegen vijandelijke overmeestering gebragt te worden,
l zeer gebrekkig. Het behoeft niet vermeld te worden, dat
deze harde uitspraak betrekking heeft, zoovvel op het be-
l staand onderling verband der vestingwerken, niet de niet
, volledige voorzieningen der werking van de inundatiën, als
op de zamenstelling van het leger en die der zeeinagt. Al
wat in den laatsten tijd van openbare bekendheid is ge-
worden, maakt de waarheid dezer uitspraak ontwijfelbaar.
Eene andere aangelegenheid, die meer onmiddellijk invloed
heeft op de volkswelvaart, is mede in zeer gebrekkigen toe-
stand. Men heeft steeds geroemd, dat Nederland een voor-
regt heeft dat aan geen ander volk gegeven is, het bezit
van waterwegen in zijne hoofdrivieren, zoo zelfs, dat daar-
door voor Nederland de daarstelling van spoorwegen min-
der noodzakelijk zon zijn. In welke gesteldheid verkeeren
die hooggesehatte en tevens onschatbare waterwegen? Met
uitzondering van de rivier de Vaal, die door bekribbingen
en overigens door kunstmatige verhooging van den water-
spiegel (waardoor andere belangen benadeeld worden), bij
lage waterstanden beter bevaarbaar is gemaakt, zijn de an-
dere hoofdrivieren, de Neder-Rijn, de Geldersche IJssel en
J de Maas bij zoodanige standen. geheel onbevaarbaar. Daar-
' aan worden wel eenige kosten besteed, maar op verre na niet
genoeg, om tot afdoende verbetering te geraken. Uit hetgeen
ten dien aanzien verrigt wordt: kan men echter zien, dat
er naar een vast beginsel gewerkt wordt, het door regt-
standige kribben vastleggen der Zanden; welk beginsel uit
de uitkomsten blijkt, veel meer afdoende te zijn, dan het
vroegere der leidende kribben, die gestadig de zanden van