HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 21

JPEG (Deze pagina), 656.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

·-- lt) -­-
het behoud van den Staat voorwaar zeer noodlottige zucht,
die volgens de vroegere landsgeschiedeuis reeds zoo herhaal-
delijk de bedroevendste gevolgen heeft na zich gesleept. De
staathuishoudkunde zegt men, leert dat de kosten en de
j krachten van het volk aan het krijgswezen besteed aan de
j volkswelvaart ontroofd worden en daarvoor onvruchtbaar zijn;
j doch met het oog op de volstrekte vereischte dat ook ten
j behoeve van de volkswelvaart de zekerheid van den Staat,
· in elk geval tegen vreemde magt en invloed, beveiligd zij,
i is die leerstelling onaannemelijk en is het te wenschen dat
aan de verdedigingsmiddelen al de zorgen aangewend mogen
worden, die strekken kunnen om dezelve in verhouding der
krachten van het volk eenen beogen graad van volkomen-
heid te doen bereiken.
Die wenschelijke graad van volkomenheid schijnen zij niet
te bezitten. Althans wanneer men eenigzins vertrouwen mag
i op de geschriften, die dienaangaande in het laatste tiental
jaren in het licht verschenen zijn, en daarbij in aanmerking
neemt hetgeen ten dien opzigte herhaaldelijk uit het ver-
handelde bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is be-
kend geworden, verkrijgt men een zeer ongunstig denkbeeld
van de verdedigingsmiddelen van Nederland; hetgeen daarom
vooral te betreuren is, omdat ons tegenover den werkelijk
gebrekkigen toestand, wordt voorgespiegeld, dat dit land uit-
hoofde van zijne ligging aan de zee, met verscheidene zee-
boezems, de belangrijke rivieren die hetzelve doorsnijden, ge-
schiktheid van zijn bodem tot kunstmatige inundaties en
groepsgewijs verdeelde versjireiding der bevolking, bij uit-
nemcndheid geschikt is voor een volkomen stelsel van ver-
dediging. Een groot gebrek schijnt er echter bij dit gewig­
tig onrlerwerji te heerscben, waardoor alle nitzigt op verbe-
.> -:-1-