HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 20

JPEG (Deze pagina), 659.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

,.,. jg .,.
zoodanige behandeling wetenschappelijk niet de ini nste waarde
bezit; doch eene meer naauwkeurige omschrijving gestaafd
met bewijzen zou, ofschoon eene nuttige onderneming nit-
makende, nogtans een zeer uitgebreiden arbeid vorderen, die
alhier voor het tegenwoordige er niet aan gewijd kan worden.
Van de aangelegenheden, die met de volkswelvaart in ver-
band staan worden alhier in de eerste plaats genoemd, of- p
schoon zij in de volgende stelling de laatste plaats moesten j
bekleeden, de middelen die strekken moeten om de veilig- ~
heid van den Staat te waarborgen. Tot deze afwijking wordt ’
overgegaan, ten einde de aandacht op de verdedigingsmid-
delen van den Staat bijzonder te vestigen, dewijl zij in de
algemeene schatting uit het oogpunt van volkswelvaart wei-
nig waarde bezitten.
Dat de verdedigingsmiddelen van den Staat degelijk in
aanmerking behooren te komen bij de volkswelvaart, kan
bezwaarlijk aan twijfel onderhevig zijn, wanneer men over- l
weegt dat eene groote uitbreiding van inrigtingen voorhan-
del en nijverheid, wil op goede gronden gevestigd zijn,
eene zekerheid van de voortdurende zelfstandigheid van den
y Staat, waarin dezelve plaats zal vinden, onvoorwaardelijk bc-
i hoeft; want met het verlies van die zelfstandigheid, worden
alle uitzigten, waarop zich de takken van handel en nijver-
V heid vestigen, aan eene zeer wankelbare toekomst prijs ge-
geven. Deze besehouwing is evenwel in den jongsten tijd
Y niet die der Staten-Generaal geweest. Blijkens de beraad-
L slagingen over de begrootingen van Oorlog en van Marine,
worden die belangrijke onderwerpen in dezen Staat bijkans
als eene weelde beschouwd, waarbij het eene verdienste schijnt
te zijn, zoo veel mogelijk de fondsen af te knibbelen ende
verdedigingsniiddelen op alle wijzen in te krimpen ; eene voor

t