HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 19

JPEG (Deze pagina), 611.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

.... Q7 .._
worden, is Nederland, ofschoon met onvasten tred, in het
tijdsverloop van ruim M) jaren, overeenkomstig zijne begin-
selen van gematigde vrijheid vooruitgegaan, en bevindt het
zich op gelijken z0o niet hoogeren trap als andere volken,
die in dien zin het verst zijn gevorderd.
Q In het stoffelijke heeft Nederland, in de eerste helft van
l dat tijdsverloop als ontwakende uit eene langdurige rust,
g waartoe het vroeger gedwongen was, niet versche krachten
zich wegen tot ontwikkeling van volkswelvaart geopend en
l trachtte het daarin gelijke hoogte met andere volken te be-
reiken; doch na dien tijd is er ten dien aanzien niets meer
verrigt. Andere naburige volken gingen daarentegen niet
rassche schreden voorwaarts en haastten zich, om alle mid-
; delen die daartoe strekken kunnen en die de snel vooruit-
V gaande wetenschap aan de hand geeft, op groote schaal toe
j te passen, zonder zich daarbij door eenige beletselen, hetzij
bezwaren van geldelijken aard, hetzij bijkans onoverkome-
j lijke hinderpalen door de natuurlijke gesteldheid des lands
in den weg gelegd, te laten wederhonden. Het gevolg hier-
van is, dat Nederland, nog terende op hetgeen in den tijd
van Koning WILLEM I verrigt is, in eenen toestand van mid-
ï delmatigheid blijft voortleven en met eene zekere gelaten-
g heid zich door andere naburige volken verre laat voorbij
streven.
Dat Nederland in eenen toestand van middelinatigheid
J verkeert, wordt men gewaar bij eene beschouwing van de
N gesteldheid der bijzondere aangelegenheden die met de volks-
welvaart in verband staan of dezelve uitmaken. Men ver-
: genoege zich daarbij met eene oppervlakkige beschouwing
bij welke, hetgeen gesteld wordt als van algemeene bekend-
` heid wordt aangenoinen, hoewel, het moet erkend worden,
2;