HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 626.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

j )WY`7*_­____~­-_~ l
-- jg, . -.
Koning WILLEM l behoorde, die ook in den liezwaarvolhii
’ toestand gedurende de laatste maanden zijner regering niet
de bevordering van dat belangrijk werk, zijn onvermoeid
j streven tot al wat de volkswelvaart kon begunstigen, niet
verloochende.
Eene gunstige uitzondering op de werkeloosheid, die er
jr van staatswege heerschte om opotferingen tot algemeen nut
I te doen, vertoonen de gemeentebesturen en verscheidene wa-
t terschapsbesturen, gesteund door de besturen der gewesten,
l welke beide eerstgenoemden van hunne zelfstandigheid een
j wijs gebruik gemaakt hebben, o1n de verschillende onder
E hun bestuur staande inrigtingen, die eenen gnnstigen in-
L vloed op het algemeen nut uitoefenen, zooveel in hunne
roeping lag, aan de vereischten des tegenwoordigen tijds
naar plaatselijke omstandigheden te doen beantwoorden.
De spanning, die bij een deel van het Nederlandsche volk
ontstond, ten gevolge van het zich naar eigen wenseh re-
‘ gelen van een kerkgenootschap overeenkomstig de vrijheid
j van handelen door de grondwet (ook aan de kerkgenoot-
schappen) binnen zekere perken toegestaan; welke spanning
l eene bijzondere veerkracht verkreeg, doordien die regeling
naar eigen wenseh, gepaard ging met voor andere kerkge-
i nootscbappen stuitende omstandigheden, welke 1nen had kun-
~ nen en moeten vermijden; die spanning had voor de ont-
wikkeling der volkswelvaart het noodlottig gevolg, dat zij
­ geheel de overhand behield boven alle a11dere belangen en
dat zij de pogingen, die de regering als het ware ter al`-
leiding van het beleedigde gevoel van het deel des volks,
dat destijds de meeste geestdrift betoonde, aanwendde tot
het daarstellen van werken van algemeen nut, geheel ver-~
ijdelde. Het ministerie, dat uit de zoogenaïnnde Aprillwweging