HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 16

JPEG (Deze pagina), 658.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

j' l
i
__ 1.;, M
bon gcbruik gcxnaakt on zich door gccncrlci bczwarcn hcb~
bcn latcn tcrughoudcn, om hun oogmcrk tc bcrcikcn. In '
Nodcrland hccft IHC11 alzoo niot gchandold. [Ict gcvolg
daarvan is, dat Ncdorland zich nog mot hot bczit vorgc- j
nocgt van dc instclliiigcn van don tijd van Koning wu.-
Lmr I, dio in dor tijd wol voldocndc warcn, doch dio, tor-
wijl do tcgonwoordigc tijd volkoincnor instcllingcn vcrcischt, ij
nict inccr kuunon voorzicu in dc bchocftcn van dc volks- I
ivclvaart. V
Dat mon nict zoo gchaudcld hccit in Ncdcrland vindt
i zijncn oorsprong in dc gcschicdcuis van hct dcstijds laatst j
= voorafgcgano tijdpcrk cn in don volksgccst: Kort na dc E
horstclling van ’s Rijks gcldmiddclcn was mon cr bovcnal l
op uit om voor do algcmocnc bcliooftcn van Staatsxvcgc nicts
mccr uit tc gcvon dan dc oogcnblikkclijkc nooddruft vor-
‘ dcrdc, zondcr daarbij zich om dc tockoinst van l1ctNcdor-
1 landschc volk, andors dan inct hot oog op don rcgcl van ,i,
i ’slands gcldiniddolcn cn op hot bclastingstclscl, tc bckom-
nioron. Dc volksgccst kon zich daar gocd in schikken. Na j
dc godruktbcid, dio dc vrocgcrc vcrwarring in ’s lands gold-
1 iniddclcn vcrwckt had C11 dc gcvocligc wijzc waarop hot volk i
door do kcizcrsucdc van vim HALL was aangctast, bcgccrdo
hot nicts mcor dan matiging in s' lands uitgavcn, cn gccn l
A Staatsman had, mot ccnig uitzigt op gocdcn uitslag, icts bc- ~
‘ langrijks tot bcvordcring van dc volkswclvaart kuuncn on-
dcrnoincn. Hot conigo dat in dic jarcn is tot stand go- -
bragt, zijn do wcrkcn tot bovcstigiug dcr inilitairc dcfcnsic
van do linio van Utrcoht. Dc droogmaking dcr Haarlcininor-
inocr mag tot hot hier bcdocldc tijdpcrk, ofschoon daarin
wol is waar uitgcvoord, nict gcrckond wordcn, uithoofdchct
f begin van uitvoering van dat work nog tot don tijd van
a