HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 15

JPEG (Deze pagina), 618.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

W jr; ..r
inzigten, maar de wet naar de wet uit te leggen, waaroiider
wij thans nog leven, waarborgt zoowel aan bestnrcii, als
aan bijzondere personen tegenover besturen, aan ieder zijne
regten, hetgeen mede voor ieder den weg openstelt tot volle
aanwending zij11er krachten.
Wanneer een volk in zoodanige gunstige stelling geplaatst;
J is, zou men met grond mogen verwachten, dat eeiic groote
mate van volksontwikkcling zich daarbij zon moeten ver-
toonen en dat het in dat opzigt andere volken, bij welke
de vrijheid en de zelfstandigheid aan de Staats ondcrdcelcn
en aan de bijzondere personen niet verzekerd is, ver voorbij
zon moeten streven.
XVanneer men zich in gemoedc afvraagt, kan Nederland
zich verheugen, dat er van zijne gunstige Staatsregeling,
gepaard met zijne rijke bronnen van welvaart, zooclanig
nuttig gebruik gemaakt is, dat de volksontwikkeling, die
zich toch moet vertoonen in volkswelvaart en in alles wat
haar kan bevorderen, bij de vergelijking met andere volken
zich gunstig doet kennen, zal het antwoord waarschijnlijk
voor Nederland niet bevredigend kunnen zijn. Men mag
oja den nitcrlijken schijn niet geheel afgaan, want hij ver-
blindt en hij verbergt dikwijls veel gebrckkigs, doch ook
uit dien hoofde in zijne beschouwing van naburige volken
,4 veel voor den niterlijkcn schijn aftrekkende, om tot de ken-
11is van den waren toestand der volkswelvaart te geraken,
komt men tot het denkbeeld, dat die volken zich althans
op eenen beteren weg van volksontwikkeling bevinden dan
het Nederlandsche en komt inen tot de overtuiging, dat
die volken niet eene verbazingwekkende krachtsinspaiining
tot aankweeking van volksbedrijvigheid, die zich hij hen in
eieliitlereiide lI>¤l(`lllllg(‘ll opeiibziarl, van alle iniddelen l1«­hi