HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 14

JPEG (Deze pagina), 631.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.47 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

i
l
t
i
M. jQ, -..
deehng te treden, ot nien ten dezen aanzien den gulden
middenweg gehouden heeft, verdient het opmerking, dat bij
alle belangrijke ontwerpen, die geldelijke opoileringmoesten
kosten, telkens eene groote aanhankelijklieid aan het stelsel
van sehulddelging de overhand behield en dat er, sedert
men bemerkte dat er met de sehuldvernietiging gevorderd
l werd, niets noenienswaardig van dien aard is aangevangen. {
ii [loewel het hier niet het hoofddoel is de staatsgebeurte-
nissen door te loopen, moeten hier nog enkele aangestipt
l worden, dewijl zij de grondslagen opleveren van den loop
pt der ontwikkeling van de volkswelvaart.
Toen de grootste volksberoeringen in naburige Staten
E eene worsteling aanvingen tegen hunne regeringen, en het
j Nederlandsche volk aan het wankelen gebragt werd, zich
door dien tuimelgeest te laten medeslepcn, gelukte het Ko-
ning w1LLmr ll, door een verstandigen staatsgreep, de volks-
driften te bezadigen. Eene op wettige wijze tot stand ge-
dit bragte herziening der grondwet was daaraan haren oorsprong
verschuldigd. Deze, zoowel als hare uitvloeisels, de organieke
wetten, moesten een stap worden tot vooruitgang van Ne-
derland.
Die wetten openden door het stelsel van directe verkie-
zingen en daaruit voortvloeijenden onniiddellijken invloed,
van het volk op alle trappen van bestuur, door eene betere J
afbakening der verschillende staatsinagten en door meerdere
zellstandigheid van de onderdeelen van het staatsbestuur,
vooral der geineentebesturen, vele gelegenheid tot volksont┬╗
. wikkeling.
Het stelsel van den minister ïr11on1nce1<n,_ die als voor-
naamste bewerker van dat zanrenstel van wetten bekend
staat, om ook in het administratieve de wet niet naar eigen