HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 12

JPEG (Deze pagina), 628.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

l
i
? W 10 -·-
i äl‘SCl1()l&llllg van België haar beslag verkregen had ten na-
deele, want zij veroorzaakte dat Noord·Nederland een deel
J zijner krachten moest verspillen en zich vele opolferingen
i 1noest getroosten tot behoud van den band met het zuider-
' deel, die voor het noordelijke geene waarde meer bezat.
Zij bragt te weeg, gelijk uit den loop der zaken in den
j laatsten tijd der regering van WILLEM I duidelijk blijkbaar
is, dat het vertrouwen van het volk op den Koning, wiens
~ bedoelingen werden verdacht, verbroken was. Dit had ten
gevolge, dat de Koning afstand va11 de regering deed, na-
tj latende een tal van Stichtingen, die als zoo vele gedenkstuk-
ke11 van zijnen doortastenden wil ter bevordering Villl ’ s volks
welvaart, zijn overgebleven.
j De lthijnspoorweg, een der laatste gewroehten van dien
tijd, is een onmiskenbaar bewijs, dat de Koning, wanneer
hij begreep, dat het voor Nederland nuttig was opotleringen
ig te doen, 01n zich op gelijke hoogte met andere Staten te
houden, niet alleen ’s Lands geldmiddelen daaraan durfde be-
steden, maar dat hij daarvoor ook zijne eigene fondsen in
de waagsehaal durl`de stellen, daar hij, toen de Staten-Ge-
neraal voor de verantwoordelijkheid daarvan terugdeinsden,
dat belangrijke werk onder zijne eigen garantie liet ten uit-
voer brengen. "
De daarstelling van vele openbare werken moest eene over- ‘
spanning in het linantiëel stelsel van den Staat en welligt
een te ruim gebruik van het eredietstelsel noodzakelijk ten
gevolge hebben. Dit laatste niet beleid aangewend, veroor-
zaakte eene gestadige beweging op de geldmarkt, die weder-
keerig voor den aanleg van nieuwe openbare werken werd
dienstbaar gemaakt. Deze linantieele werkingen en daarbij
de aanzienlijlce <ioi·l<>gslg<»>;te1i, waartoe de liondsen volgens