HomeNederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelselloosheid, aan bekrompenheid van inzigten en aan het toevalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 645.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 46.14 MB

1
ä
l
l
i
l - 8 ­-­
l
bekend dan eene bloote verinelding van geschiedkundige
feiten, zij alleen zou nog voldoende zijn, om ons de over-
tuiging te geven, dat ons vaderland na al de lotwisselingen
sedert de verdwijning van het stadhoudersehap, op het tijd-
, stip der herstelling van zijne O1l21l‘llZL1)l(6lljl§l1Cl(l was gezon-
ken in eenen staat van kwijning, magteloosheid en uitput-
i ting, waaruit het niet dan door groote geestkraeht en in- _
ii spanning kon opgeheven worden.
I De drijfveer der handelingen van een geheel volk, ter be-
reiking van groote oogmerken, ligt bijna altijd in de geest-
{ kracht van een enkel persoon. Wanneer die ontbreekt, los-
sen de pogingen die van vele zijden worden aangewend, al
` is het ook tot hetzelfde doel, zich gewoonlijk op in hando-
lingen, die zich onderling bestrijden en vernietigen.
Nederland had in zijnen voorbedoelden uitgeputten toe-
stand het onsehatbaar voorregt onder het bewind te komen
jl van een telg van het stadhouderlijk stainhuis, naderhand
i Koning WILLEM I, die in het eerste zeer nioeijelijke tijdvak,
na de aanvaarding zijner regering, waarin alles geregeld
moest worden en waarin het ruime en destijds vertredenen h
verdorde veld van handel en nijverheid geheel op nieuw
moest ontgonnen worden, eene doortastende geestkraeht heeft
ten toon gespreid. Hij werd daarin gesteund door een volk,
waarin de geest van nijverheid en onderneming van veel a
vroegere - het schoonste deel zijner geschiedenis uitma-
kende - dagen, noch door de daarop gevolgde laauwheid
in handelingen, die haren oorsprong nam in plaatselijke
eigenbelangzueht, noeh door de gansche onderdrukking en
vernietiging van zijn aanzijn in den toenniaals jongsten tijd,
was uitgeblnseht. Nederland leverde in den eersten tijd na
de a1*`sehudding der overlieersehiiig eene reeks van inerkwanr-·