HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 645.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

. ll
· Enschede, Zevenaar), dat de exploitatie er zeer onder lijden
j moest. Om van Zwolle naar Arnhem te reizen, zou men
te Raalte, Zelhem en Zevenaar van wagen moeten verwisselen.
De Llsselsteden deden intusschen als of hun verzoek niet
was afgewezen. Ze lieten opmetingen doen in de door hen
voorgestane rigtingen, en in gedrukte stukken beweerden
j ze, dat de lijn van Arnhem over Zutphen naar Rheine even
j lang, geen el zelfs langer is dan die over Zevenaar, ook niet
j al werd de lijn noordwaarts tot Delden uitgebogen; dat de
, lijn van Zevenaar des winters onder water liep, bij door-
l braken in den Pruissisohen Rijndijk, terwijl de lijn over
j Zutphen watervrij was. Zij beweerden dat, voor Holland,
de lijn over Zutphen áeáer was dan die over Zevenaar, en
i eindelijk begon meer en meer dan denkbeeld ingang te
vinden. Ware welligt de concessionaris niet eenigermate
gebonden geweest door de plaatselijke deelneming op den
l regter Usseloever, hij zou zich waarschijnlijk direct voor de
j rigting over Zutphen, beter nog van Ede over Deventer
j op Bheine verklaard hebben. En had de regering nimmer
j concessie, zelfs voorloopig, voor de lijn uit Zevenaar gege-
ven, de lijn Arnhem of Ede­Rheine zou waarschijnlijk, met
een eenvoudig subsidie voor de Usselbrug, maar zonder
{ andere subsidie of zonder garantie tot stand zijn gekomen.
Na eerst eene lijn te hebben geeoneessioneerd Zegen het
l algemeen belang strijdende, na te hebben afgewezen de ver-
l zoeken der Usselsteden, die meer overeenkomstig dat alge-
meen belang waren, mislukken de pogingen tot aansluiting
4 naar Duitscliland. Nu begint de rol, door de regering
gespeeld, nog vreemder te worden.
De aandeelhouders willen nu hun geld weerom hebben;
maar nu beproefd de regering de, tegen het algemeen be-
lang strijdende lijn, die elk goed eenvoudig plan onmogelijk
maakt, kunstmatig in ’t leven tc houden. Op den 3 Mei 1858
heeft eene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam