HomeEenige beschouwingen over spoorwegenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 686.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 13.83 MB

10 _
s met Zwolle en Kampen. Nog moeijelijker werd het dan om r
eene lijn langs den Llssel aan te leggen. Dit werd duidelijk
ingezien door de intussehen opgerigte spoorweg-eomite’s der
Llsselsteden; en reeds in de eerste vergadering op 25 Sep- j
i tember 1857, te Deventer, werd door een lid het voorstel ,
gedaan en met algemeene stemmen aangenomen, om Zutphen
als centraal punt te beschouwen van drie takken naar Arnhem, j
Rheine en Kampen; en om in dien geest voorstellen bij
de Regering te doen, opdat deze den concessionaris der i
Zevenaarsche lijn mogt bewegen om zijne rigting van Arnhem j
over Zutphen in plaats van uit Zevenaar naar Enschede te
nemen. Eene commissie uit de Usselsteden ging naar
’s Hage om een adres aan den Minister te overhandigen en
invloedrijke mannen te spreken. Maar nergens vondt
i bijval, de Zevenaarsche lijn, met de evenwijdige Regerings­ J
j lijn langs den Ussel, moesten behouden blijven. Te E
vreemder was dit, daar zelfs het r;002·wemZ.s·eZ der brug over l
den IJssel hier ontbrak, die bij de toenmalige Regeringslijn j
te Deventer was en te Deventer moest blijven. De Rege­
ring zwoor toen (het was October 1857) bij die brug te
Deventer. Par misovz clárzonsámzfáve werd aangetoond dat
de brug niet anders dan te Deventer liggen kon.
Omstreeks dienzelfden tijd werd echter de uitvinding A
gedaan, dat eene brug over den IJssel aan groote bezwaren
onderworpen was. Het waren de HH. SLoEr­REU0nL1N, die i
het eerst de aandacht daarop vestigden. Zij stelden daarom E
andere lijnen voor, waarbij de brug te Deventer, in het i
regerings­ontwerp 1857 noodig, verviel. Van de Zevenaarsche
lijn bij Zelhem liep hunne lijn naar Zutphen, Deventer en
Raalte, en sloot daar op de lijn van Zwolle naar Enschede.
Bij dit stelsel won men eene brug uit, maar hier was ook
de spreuk waar: dat de zuinigheid de wijsheid bedriegt.
Immers .0m die éóne brug uit te winnen, kreeg men zoo
vele lijnen en zóó veel centrale punten (Raalte, Zelhem,