HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 458.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

?

Y
tt
er I.
De Engelsche schrijver van De beschaving in hare
j eerste beginselen, E. B. Tylor, zegt: ┬╗Het algemeene
L probleem der verhouding van de zedelijkheid tot den gods-
j dienst is moeilijk en ingewikkeld; het vereischt een uitge-
E breide reeks van getuigenissen, en wordt misschien het best
gl behandeld in samenhang met eene ethnographie der zeden.
I Dat theologie en moraliteit in wezenlijk verband met elk-
L ander staan, is voor velen een uitgemaakte zaak. Maar de
l geschiedenis leert onder anderen, dat verschijnselen op haar
l gebied langen tijd onafhankelijk op zich zelve kunnen be-
. staan, totdat eindelijk hunne onderlinge vereeniging volgt.
i In den loop der geschiedenis heeft de godsdienst op ver-
I schillende wijzen kleinere en grootere zaken aan zich ge-
l trokken en aan zijn eigenlijk systeem gehecht, zooals het
j verbod van sommige spijzen, het vieren van bijzondere
dagen, de regeling van het huwelijk tusschen bloedverwan-
ten, de indeeling der samenleving in kasten, de ordening
l
@