HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 581.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

______ ~· Y · ­· ir v *' v .
t r i
KZ .,
êi Y
Y

W
i iq
e 5;*
T vloeit tot harmonische ontwikkeling van alle kraehten en
‘ï j vermogens, alle gaven des verstands en des harten, zoodat onze
menschennatuur tot haar recht komt: zeliontwikkeling tot
zelfveredeling of zelfvolmakiiig. Hierin bestaat de praktijk
Q . van den godsdienst, als innerlijk levensbeginsel. Hier groeit
l en bloeit ware aanbidding: eerbied, vertrouwen, liefde Eer-
EQ bied, omdat wij dan in ons den vollen indruk van het
heilige ontvangen. Vertrouwen, omdat wij dan het alver- j
gi mogen van het goede in ons zelven ondervinden. Liefde, T
i omdat wij dan in ons hart het zalige genot van het goede ,
F smaken. Die zelfontwikkeling neemt alzoo, als geheel ons
` wezen omvattend, ook geheel ons zedelijk leven in beslag.
{ Zij is egoistisch, maar zonder iets met een onzedelijk egoisme
j, gemeen te hebben. Zij geldt ons zelf, maar ons beste zelf;
ik , niet het individueel menschelijke, maar het gemeen-
; ‘ s ch a p p el ij k mensclielijke in zijn verhevenste beteekenis. Dit *
”¤ voert dan in ons zijn »struggle for life". Eerst uit godsdienst S
van dezen intiemen aard komt voort toewijding aan de
i hoogste belangen der menschheid; zijn eisch luidt onbeperkt: 1
_ eer in u zelven en in ieder ander den mensch 1).
` De betrekking met God, aldus beschouwd, sluit die met onze gi
. . “ï
medemenschen, als deelgenooten onzer hoogere natuur, in zich.
Zedelijk leven, zonder godsdienst, wordt geheel in beslag
lj *1) Kant bezigt (K rit. d. pr. V. S. 158. Uitg. Kirchmann) de uit- ii
drukking: ,, dass die M enschheit in unserer Person uns selbst T
heilig sein müsse".
.
i ,_
Qi ij
‘f
2
fl · 5

*2
gi
l
k “__n__ _’_, ___mï_1,,_ _n... -,4 ~ ~ l