HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 586.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

F r t l


· 46
Welk eenen zwerftocht heeft de godsdienst in de menschen-
wereld gemaakt - een ware Odyssee! Hoe onmogelijk
viel het hem eeuwen lang, zijn werkelijk tehuis te vin-
den in den mensch zelven, in ’s menschen persoonlijk- ,
heid! Is er nu eindelijk voor hem, ter bereiking van zijn j
{ doel, een betere tijd aangebroken? Begonnen in den kinder-
Q lijken vorm van geestengeloof, heeft hij elders zijnen tocht W
voortgezet in de gestalte van godheden, en in deze gestalte [
!ï hier zelf de volken beheerscht, daar aan de heerschappij
, van staten zijnen steun geleend, maar steeds bleef hij aan [
’s menschen persoonlijkheid vreemd. Eenmaal, voor achttien
l eeuwen, zag hij zich op den waren weg naar zijn tehuis
Z gebracht: maar toen opende zich voor hem een kerkelijke
wereld, die eerst hem besloot in een kerkstelsel, later hem
in klnisterde aan een tal van kerkelijke belijdenissen, altijd
buiten ’s menschen persoonlijkheid om. En nu de dag zijner
E vrijheid is gekomen, als hij nu aan zijn tehuis verschijnt
H om er voorgoed zijne plaats in te nemen, wordt hij dan in
4 zijn recht erkend en geëerbiedigd?
Er zijn naturen, die dwepen met hetgeen zij het zede­
;r lijk ideaal noemen, en zich door dit ideaal zoo sterk E
aangetrokken en zoo geheel in hunne edelste behoeften be- ,!
vredigd gevoelen, dat zij niet weten wat zij nog met gods- jg"
dienst zullen uitrichten. Het zedelijk ideaal! lk voor mij
gl ken er geen, dan dat van plichtsbetrachting in ons
bewustzijn, als spiegelbeeld van het gehalte onzer eigen
zedelijkheid: zooals de mensch is, is zijn God, ook zijn
fi
l .
t ll
ll 3
ll
ë j , ,
K ., lii- hun-nu --e« ­-----­--