HomeGodsdienst en zedelijk levenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 534.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 30.54 MB

45
,lk_ eenigen godsdienst afhankelijk. Ook kon het zich in de
dg, praktijk niet onder den invloed van den godsdienst stellen,
de zooals deze nog vrij algemeen beschouwd werd als vertegen-
,,t_ woordigd door het heersehende kerkelijke Christendom. Wel
lm, had dit reeds in de middeleeuwen, door het streven om
wereldgodsdienst te worden of ook om verovering op vreemd
mt 1 gebied te maken, tot aanrakig met vreemde volken aanlei-
,,,_ 4 ding gegeven: maar tot verbroedering met die volken kon
Lêt het niet leiden, omdat het geene broederschap erkende, dan
,@_ onder verband der kerkelijke gemeenschap. En het Protes-
,,,7 j tantisme, dat zich ondanks zijn vrijheidsbeginsel in elkander
zij uitsluitende kerkgenootschappen gesplitst had, kon de alge-
,,7 meene broederschap wel in naam, met woorden erkennen,
,,_ maar niet inderdaad, met toepassing in het leven. De zelf-
,,1 standige betrekking, waarin de mensch zich alzoo met zijne
,1. medemenschen geplaatst zag, stelde hem voor zijn zedelijk
B l leven dezen eisoh: Eer in anderen, en daarom ook ,
,_ in u zelven, den mensch als verstandelijk en r
,1 ` zedelijk wezen. De behoefte van het mensohelijk gemoed
·_ fl aan gevoelens van eerbied, vertrouwen, liefde, komt hier
1 niet in aanmerking.
sl
*5
l ,
ii
L E . .. .
Biuten en boven den kerkelijken godsdienst bestaat er ,
P godsdienst in zuiver menschelijken zin. .

;
l
l . ”